DartFrog .pet Info
HOME | ABOUT US | LIBRARY | TYPES OF DART FROGS
HOME | ABOUT US | LIBRARY | TYPES OF DART FROGS
Poison Frog Genera: Adelphobates |Allobates |Ameerega |Andinobates |Anomaloglossus |Aromobates |Colostethus |Dendrobates |Ectopoglossus |Epipedobates |Excidobates |Hyloxalus |Leucostethus |Mannophryne |Mantella |Minyobates |Oophaga |Phyllobates |Ranitomeya |Rheobates |Silverstoneia | Popular Poison Frogs

Dart Frog Species Bicolor

Species:Bicolor: (BLACK LEG POISON DART FROG, NEARÁ)
Scientific Name: Phyllobates Bicolor
Phylum: Chordata
Class:Amphibia
Order:Anura
SubOrder:Neobatrachia
Clade:Hyloidea
Family:Dendrobatidae
SubFamily:Dendrobatinae
Genus:Phyllobates
Countries:Columbia
 • AmphibiaWeb
 • Photos

 • Bicolor Morphs:

 • Black Leg
 • Black Leg Bicolor James Colon ©James Colon
  Black Leg Bicolor James Colon ©James Colon
  Black Leg Bicolor James Colon ©James Colon

 • Golden

 • Orange

 • Uraba
 • Uraba Bicolor tincman.com ©tincman.com
  Uraba Bicolor theartofdartsco ©theartofdartsco

 • Yellow Green Leg