DartFrog .pet Info
HOME | ABOUT US | LIBRARY | TYPES OF DART FROGS
HOME | ABOUT US | LIBRARY | TYPES OF DART FROGS
Poison Frog Genera: Adelphobates |Allobates |Ameerega |Andinobates |Anomaloglossus |Aromobates |Colostethus |Dendrobates |Ectopoglossus |Epipedobates |Excidobates |Hyloxalus |Leucostethus |Mannophryne |Mantella |Minyobates |Oophaga |Phyllobates |Ranitomeya |Rheobates |Silverstoneia | Popular Poison Frogs

Dart Frog Species Anthonyi

Species:Anthonyi:
Scientific Name: Epipedobates Anthonyi
Phylum: Chordata
Class:Amphibia
Order:Anura
SubOrder:Neobatrachia
Clade:Hyloidea
Family:Dendrobatidae
SubFamily:Colostethinae
Genus:Epipedobates
Countries:
 • AmphibiaWeb
 • Photos
 • Calls/ Song Speaker Icon

 • Anthonyi Morphs:

 • Ankas
 • Ankas Anthonyi DartFrogConnection ©DartFrogConnection
  Ankas Anthonyi FrogDaddy.com ©FrogDaddy.com
  Ankas Anthonyi FrogDaddy.com ©FrogDaddy.com
  Ankas Anthonyi FrogDaddy.com ©FrogDaddy.com

 • Buena Esperanza

 • Giron Valley

 • Highland "Tierra Alta"
 • Highland ©DartFrogConnection

 • Morsupaga
 • Morsupaga Anthonyi DartFrogConnection ©DartFrogConnection

 • Pasaje Sarajunga

 • Rio Canario

 • Rio Pasaje

 • Rio Saladillo

 • Rio Zarayunga

 • Saladillo

 • Salvias

 • San Domingo

 • Santa Isabel
 • Santa Isabel Anthonyi Tourdefrog ©Tourdefrog
  Santa Isabel Anthonyi Kendall Lovely ©Kendall Lovely
  Santa Isabel Anthonyi Kendall Lovely ©Kendall Lovely
  Santa Isabel Anthonyi Kendall Lovely ©Kendall Lovely

 • Zarayunga
 • Zarayunga Anthonyi FrogDaddy.com ©FrogDaddy.com
  Zarayunga Anthonyi FrogDaddy.com ©FrogDaddy.com

  Unconfirmed morphs:
  Epipedobates Anthonyi Frank Teigler©Frank Teigler

  Epipedobates Anthonyi Frank Teigler©Frank Teigler

  Epipedobates Anthonyi Dr. John P. Clare©Dr. John P. Clare

  Epipedobates Anthonyi Dr. John P. Clare©Dr. John P. Clare

  Epipedobates Anthonyi Dr. John P. Clare©Dr. John P. Clare

  Epipedobates Anthonyi Albert Sanchez Vialas©Albert Sanchez Vialas

  Epipedobates Anthonyi Albert Sanchez Vialas©Albert Sanchez Vialas